Почтовые индексы России Коды ОКАТО и ИФНС России

Коды ОКАТО и номера ИФНС России

Регионы РоссииБурятия респ. → Окинский р-н

Населенные пункты:

81239833001
 / 
0309
Айнаг м.
81239833001
 / 
0309
Айнагай Аман м.
81239813001
 / 
0309
Алаг Шулун м.
81239813001
 / 
0309
Алаг Шулуун м.
81239811001
 / 
0309
Андаган м.
81239833001
 / 
0309
Ара Бухэ нп
81239822001
 / 
0309
Ара Тураг м.
81239833001
 / 
0309
Ара Хазалхы м.
81239833001
 / 
0309
Аршанай Губо м.
81239833000
 / 
0309
Бага Хэргэтэ нп
81239813001
 / 
0309
Байсатай Убэр м.
81239813001
 / 
0309
Бакшахани Губоо м.
81239822001
 / 
0309
Балакта м.
81239822001
 / 
0309
Балактын Аман м.
81239822001
 / 
0309
Балшарганта м.
81239822001
 / 
0309
Бамбала нп
81239813001
 / 
0309
Барун Гол м.
81239833001
 / 
0309
Барун Нуга м.
81239822001
 / 
0309
Баруун Добуун м.
81239833001
 / 
0309
Батогол м.
81239833001
 / 
0309
Батоголой Аман м.
81239813001
 / 
0309
Баян Гол м.
81239833001
 / 
0309
Бильчир м.
81239833001
 / 
0309
Болдог м.
81239833001
 / 
0309
Ботогол п.
81239813001
 / 
0309
Булаг м.
81239813001
 / 
0309
Булаг Шэбэй м.
81239833001
 / 
0309
Булан м.
81239833001
 / 
0309
Булан Тала м.
81239833001
 / 
0309
Булган Болдог м.
81239822001
 / 
0309
Бурят-Гол м.
81239813000
 / 
0309
Бутын Хурэ м.
81239822001
 / 
0309
Бухайн Хэптэшэ м.
81239833001
 / 
0309
Бэлшэр м.
81239833001
 / 
0309
Бэрхэ горхон м.
81239833001
 / 
0309
Гарган м.
81239833001
 / 
0309
Гашалан Улзыта м.
81239833001
 / 
0309
Гонзогор м.
81239833001
 / 
0309
Далан Туру м.
81239833001
 / 
0309
Далатай м.
81239833001
 / 
0309
Даялаг м.
81239822001
 / 
0309
Додо Дэби м.
81239822001
 / 
0309
Додо Нуга м.
81239822001
 / 
0309
Додо Тэргэтэ м.
81239813001
 / 
0309
Должома м.
81239822001
 / 
0309
Доодо Жахна м.
81239822000
 / 
0309
Доодо Нуга м.
81239822001
 / 
0309
Дунда Жахна м.
81239833001
 / 
0309
Дунхэ м.
81239833001
 / 
0309
Дэбиин амаа м.
81239822001
 / 
0309
Дэдэ Балакта м.
81239833001
 / 
0309
Дэдэ Хара Гол м.
81239822001
 / 
0309
Дээдэ Жахна м.
81239822001
 / 
0309
Дээдэ тэргэтэ м.
81239833001
 / 
0309
Елтой м.
81239833001
 / 
0309
Ехэ Хайгас м.
81239833001
 / 
0309
Жабалхы м.
81239813001
 / 
0309
Жаргаланта м.
81239822001
 / 
0309
Жахна м.
81239811001
 / 
0309
Жойган Дабан м.
81239822001
 / 
0309
Жэлгэн м.
81239833000
 / 
0309
Жэмгэр м.
81239833001
 / 
0309
Забит м.
81239833001
 / 
0309
Застава м.
81239813001
 / 
0309
Зун Саган Бильчир м.
81239833001
 / 
0309
Зун Ухэриг м.
81239811001
 / 
0309
Зун Хайр м.
81239833001
 / 
0309
Зун-Гутаар нп
81239811001
 / 
0309
Зун-Хайр м.
81239833001
 / 
0309
Зэбэтэ Нур м.
81239833001
 / 
0309
Ивашка м.
81239833001
 / 
0309
Ильчир м.
81239811001
 / 
0309
Манзагай м.
81239813001
 / 
0309
Мойлто м.
81239822001
 / 
0309
Мойхон Жалга м.
81239811001
 / 
0309
Монголжон м.
81239833001
 / 
0309
Мунгаргын Гул м.
81239813001
 / 
0309
Мундарга м.
81239833001
 / 
0309
Муяа м.
81239833001
 / 
0309
Нарин Гол м.
81239833001
 / 
0309
Нарин Хошун м.
81239811001
 / 
0309
Номто м.
81239813001
 / 
0309
Номтогол м.
81239813001
 / 
0309
Нугын Хурэ нп
81239833001
 / 
0309
Нур Холой м.
81239811001
 / 
0309
Нур-Олом м.
81239822001
 / 
0309
Нуранди м.
81239813001
 / 
0309
Обота м.
81239811001
 / 
0309
Обтой м.
81239833001
 / 
0309
Оглябаа м.
81239833001
 / 
0309
Ондолитой м.
81239822001
 / 
0309
Орлик Аман м.
81239822001
 / 
0309
Пета м.
81239833001
 / 
0309
Полой м.
81239833001
 / 
0309
Постын Тала м.
81239833001
 / 
0309
Саган Гол м.
81239833001
 / 
0309
Саган Хужир м.
81239813001
 / 
0309
Сайлаг м.
81239833000
 / 
0309
Сайхан Болдог м.
81239833001
 / 
0309
Сайхан Убэр м.
81239811001
 / 
0309
Сарам м.
81239811001
 / 
0309
Сенцын Тала м.
81239833001
 / 
0309
Солтой м.
 
81239833001
 / 
0309
Сондинто нп
81239833001
 / 
0309
Соног м.
81239833001
 / 
0309
Соргой Хойно м.
81239822001
 / 
0309
Сэндэмэ м.
81239833001
 / 
0309
Тангули м.
81239811001
 / 
0309
Ташалур м.
81239833001
 / 
0309
Ташха-Губо м.
81239822001
 / 
0309
Тиссын Аман м.
81239822001
 / 
0309
Тиссын Нуга м.
81239822001
 / 
0309
Тобгор м.
81239833001
 / 
0309
Тулгата м.
81239811001
 / 
0309
Тусмак м.
81239813001
 / 
0309
Тухэрен Тала м.
81239822001
 / 
0309
Убэр Тураг м.
81239833001
 / 
0309
Угае Харга м.
81239833001
 / 
0309
Угае Харган м.
81239822001
 / 
0309
Удай м.
81239822001
 / 
0309
Улан-Нуга м.
81239833001
 / 
0309
Улзыта м.
81239822001
 / 
0309
Ульгэн губоо м.
81239833001
 / 
0309
Улэн м.
81239813001
 / 
0309
Улэнтэй м.
81239833001
 / 
0309
Улянгир м.
81239833001
 / 
0309
Умхэй м.
81239833001
 / 
0309
Ундэр Губо м.
81239833001
 / 
0309
Урда Бии м.
81239833001
 / 
0309
Урда Гарган м.
81239822001
 / 
0309
Урда Тала м.
81239833001
 / 
0309
Урда Уре м.
81239811001
 / 
0309
Урда-Хурьелок нп
81239833001
 / 
0309
Урдаа жалгаа м.
81239813000
 / 
0309
Урьелок м.
81239822001
 / 
0309
Усатай Жахна м.
81239833001
 / 
0309
Усть Муя м.
81239822001
 / 
0309
Усть Орлик нп
81239833001
 / 
0309
Усть Сорок нп
81239833001
 / 
0309
Устье Белого Иркута м.
81239833001
 / 
0309
Устье Диби нп
81239833001
 / 
0309
Устье Тустук м.
81239833001
 / 
0309
Ута Убэр м.
81239822000
 / 
0309
Уузгай м.
81239813001
 / 
0309
Хабхагша м.
81239811001
 / 
0309
Хадарус м.
81239833001
 / 
0309
Хайгас м.
81239833001
 / 
0309
Халын Ури м.
81239833001
 / 
0309
Халюрхай м.
81239822001
 / 
0309
Хамар Дабан м.
81239833001
 / 
0309
Хан Модон м.
81239833001
 / 
0309
Ханда Жалга м.
81239833001
 / 
0309
Хандагай Шулун м.
81239833001
 / 
0309
Хапта м.
81239822001
 / 
0309
Хаптае Утэг м.
81239813001
 / 
0309
Хапхагша м.
81239833001
 / 
0309
Хара Толгойн Аман м.
81239822001
 / 
0309
Хара Хужирай Жалга м.
81239822001
 / 
0309
Хараган Тала м.
81239822001
 / 
0309
Харагун м.
81239822001
 / 
0309
Харган Дабан м.
81239822001
 / 
0309
Харган м.
81239833001
 / 
0309
Харганатай Болдог нп
81239833001
 / 
0309
Хархан м.
81239822001
 / 
0309
Хасурин м.
81239833001
 / 
0309
Хасурта м.
81239833001
 / 
0309
Хойло м.
81239833000
 / 
0309
Хойно м.
81239833001
 / 
0309
Хойто Бэе м.
81239833001
 / 
0309
Хойто Тала м.
81239833001
 / 
0309
Хойто Тала нп
81239811001
 / 
0309
Хойто Хурьелок м.
81239811001
 / 
0309
Холой м.
81239833001
 / 
0309
Холын Ури м.
81239833001
 / 
0309
Хонинай талаа м.
81239833001
 / 
0309
Хончен м.
81239833001
 / 
0309
Хоре м.
81239811000
 / 
0309
Хосот м.
81239833001
 / 
0309
Хужир Жалга м.
81239833001
 / 
0309
Хужирта м.
81239811001
 / 
0309
Хулэр д.
81239822001
 / 
0309
Хулэр м.
81239833001
 / 
0309
Хунсарта м.
81239833001
 / 
0309
Хунхэр нп
81239822001
 / 
0309
Хурай Жахна м.
81239833001
 / 
0309
Хургын Оеор м.
81239811000
 / 
0309
Хурьелок м.
81239811001
 / 
0309
Хутэл м.
81239833001
 / 
0309
Хухэ Байса м.
81239833001
 / 
0309
Шабар Тала м.
81239822001
 / 
0309
Шалзак м.
81239822001
 / 
0309
Шамхаг м.
81239811001
 / 
0309
Шара Тала м.
81239811001
 / 
0309
Шарза у.
81239811001
 / 
0309
Шаснур у.
81239833001
 / 
0309
Шоглой м.
81239833001
 / 
0309
Шонтогор м.
81239822001
 / 
0309
Шонын Жалга м.
81239822001
 / 
0309
Шулута Убэр м.
81239833001
 / 
0309
Шулутай Тала м.
81239833001
 / 
0309
Шумак м.
81239813001
 / 
0309
Шэбэй Барун м.
81239813000
 / 
0309
Шэбэйн Оеор м.
81239833001
 / 
0309
Элхэн Губоо м.
81239833001
 / 
0309
Эмбэли Сарам м.
81239811001
 / 
0309
Эра м.
81239822001
 / 
0309
Этхэр м.
81239822001
 / 
0309
Яманай Байса м.

Справа от названия населённого пункта, улицы или номера дома выводится сначала код ОКАТО (11 цифр), затем через косую черту — номер ИФНС (4 цифры).